Convocatòria d’ajuts per a la internacionalització de les titulacions de Grau de la Facultat de Lletres

CURS 2018/19

Descarregar Pdf

Objecte i finalitat:

Aquesta convocatòria té per finalitat fomentar la internacionalització de la Facultat de Lletres mitjançant l'atorgament d'ajuts per a estades a la UdL de professorat d'institucions estrangeres per impartir docència en els estudis de grau el curs acadèmic 2018/2019.

 

Beneficiaris:

Poden participar en aquest programa el professorat procedent d'altres països que acceptin efectuar una estada acadèmica a la Facultat de Lletres.

 

Ajuts i forma de pagament:

Hi haurà un màxim de 8 ajuts corresponents als 8 graus: Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals, Grau en estudis Anglesos, Grau en Filologia Catalana i Occitana, Grau en Filologia Hispànica, Grau en Geografia, Grau en Història, Grau en Història de l’Art, Gestió del Patrimoni Artístic i Grau Llengües Aplicades i Traducció.

L'import màxim de l'ajut serà de 1000 euros.

L’import es destinarà a pagar únicament les despeses que s'especifiquen a continuació:

  1. Despeses de viatge fins a un màxim de 400€ quan el país d'origen del beneficiari estigui situat a Europa o el Magrib i de fins a un màxim de 1.000€ per a la resta del món.
  2. Despeses de manutenció i allotjament fins a un màxim de 87.40€ per dia d'estada i fins a un màxim d’una setmana. L'estada mínima serà de 2 dies i 8 hores de docència per setmana o fracció.

Les estades s’hauran de realitzar dintre del període lectiu del curs 2017-18.

Les factures i justificants de les despeses efectuades han d’anar a nom de la Facultat de Lletres i els pagaments corresponents es tramitaran directament des de Deganat.

La sol·licitud es formalitzarà a través d’una instància registrada adreçada a la Degana acompanyada del currículum de la persona beneficiària i d’una justificació sobre la motivació

 

Terminis
El termini de presentació de sol·licitud serà fins el 5 de novembre de 2018.

La resolució correspon a l’Equip de Deganat i es farà en els quinze dies següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas que es presentin diverses propostes pertanyents a una mateixa titulació, l’Equip deganal podrà consultar la Direcció dels corresponents Departaments i/o els Coordinadors de la titulació en qüestió.

 

Justificació

La justificació de la realització de l'activitat s'ha de fer mitjançant la presentació d'una memòria sobre l'activitat desenvolupada en un termini no superior a 30 dies. La memòria l'ha de presentar el professorat sol·licitant de l’ajut i ha de fer-hi constar:

  1. a) Nom de l’activitat
  2. b) Nom de la persona responsable i del departament o de la unitat a la qual pertany
  3. c) Les dates
  4. e) La descripció de l’activitat realitzada
  5. f) El nombre de participants
  6. g) La difusió realitzada (amb l’adjunció, si s’escau dels materials impresos per a tal fi)
  7. h) La justificació de despeses realitzades, que s’hauran d’ajustar als conceptes de l’ajut assignat.

La memòria s’haurà d’acompanyar de material gràfic del qual se’n pugui fer difusió a la web.