COMUNICAT COVID

Descarregar Pdf

Comunicat COVID

Davant del creixement de casos positius per COVID-19 a les aules de la nostra universitat durant aquesta setmana, recomanem que, en la mesura que sigui possible, les activitats docents no avaluatives de la setmana vinent passin a format virtual. Les activitats avaluatives també caldria fer-les de manera virtual en aquells casos en què el nombre d’estudiants absents sigui significatiu, a criteri del professorat.

Recordem que les situacions d’alerta COVID són les següents:

  • Situació 1. Persones que presentin símptomes compatibles amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 (febre, tos, mal de cap i/o mal de coll, diarrea, pèrdua de gust o olfacte, malestar general, sensació de falta d’aire) i temperatura corporal igual o superior a 37,5 º C.
  • Situació 2. Persones que convisquin en el mateix domicili amb persones que presentin símptomes de la malaltia i no estiguin vacunades.
  • Situació 3. Persones que hagin tingut contactes estrets amb persones malaltes o amb sospita de malaltia, en un període de 14 dies anterior al diagnòstic o sospita, i no estiguin vacunades.

Tal com ja preveu el pla de contingència, qualsevol membre de la UdL que hagi donat positiu de COVID-19 en PCR o test d'antígens, i que hagi estat físicament en algun dels espais de la universitat, ha de comunicar-ho a la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals (UPRL) a través d'aquest formulari, per tal que aquesta pugui col·laborar amb el Servei d’Epidemiologia de Lleida o el de la regió Central pel Campus d’Igualada en la traçabilitat del cas. En el cas que un estudiant positiu contacti directament amb el Coordinador/a de grau, aquest li indicarà que ompli el formulari.

Les persones que presentin símptomes han de contactar amb el centre de salut que els correspongui en funció de la seva cobertura sanitària i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries. La unitat de PRL informarà al coordinador/a de grau i/o al cap d’estudis (cas positiu alumne o PDI); a l’administrador/a de campus (cas positiu PAS) i a la unitat que organitza l’activitat formativa dels casos detectats als centre perquè es prenguin les mesures necessàries.

La unitat de PRL demanarà la llista d’estudiants del curs del cas positiu al coordinador/a de grau. En cas que hi hagi diversos grups en el mateix curs, es demanarà al coordinador/a del grau o a la direcció d’estudis la relació d’estudiants amb qui ha coincidit l’estudiant diagnosticat (o sospita) de COVID-19, i conjuntament, coordinaran les accions informatives i l’adopció de les mesures recomanades per les autoritats sanitàries. La unitat de PRL informarà als coordinadors dels graus de les mesures recomanades per les autoritats sanitàries (quarantena, recollida de mostres,...). Els coordinadors transmetran aquesta informació als contactes estrets i a la Direcció o Deganat del centre, així com als professors del grup o grups on estan matriculats els contactes estrets identificats.

Aquest conjunt d'indicacions requereixen un compromís de corresponsabilitat, més enllà que s'estableixin les obligacions de cada persona, amb l'objectiu d'evitar tant com sigui possible la transmissió comunitària del virus.

Gràcies per col·laborar en la contenció de la pandèmia.